Founding Board 1992

John Balis
George C. Callas
Anastasius Efstratiades
Anthony Giountikos
Thomas Hatzis
Peter Mitoulis
Stefanos Nyktas
Anthony Pantazopoulos
Spiros Papalexiou
Ileana Saros